Eraisikutel on rentimiseks vajalik esitada isikuttõendav dokument ( EV pass või ID kaart ) ja auto tehniline pass. Nendest dokumentidest teeme koopia ning sõlmime rendilepingu. Eraisik ei tohi olla nn. mustas nimekirjas teistes rendifirmades või muudes äriühingutes. Vajadusel tuleb tasuda tagatisraha.

Firmadel on rentimiseks vajalik esitada volitus koos garantiikirjaga isikute suhtes kes on volitatud seadmeid rentima. Volitatud isik peab seadme rentimiseks esitama isikuttõendava dokumendi. Vajadusel tuleb tasuda tagatisraha.

RENDILEPINGU TINGIMUSED:

  1. ÜLDSÄTTED

1.1. Pooled juhinduvad Eesti Vabariigi  võlaõigusseaduses üürilepingu kohta sätestatust  ning käesolevast lepingust.
1.2. Käesolev leping jõustub allakirjutamise momendist ja vara üleandmisest.
1.3. Käesoleva lepinguga annab rendileandja kui renditava vara valdaja rentnikule vara ajutiseks kasutamiseks tasu eest lepingus ettenähtud tingimustel ja tähtajal.
1.4. Rentnik garanteerib renditud vara säilimise, sihipärase kasutamise ja tagastamise lepingus ettenähtud tähtajal.

II. LEPINGU OBJEKT
2.1. Käesoleva lepingu objektiks on rendileandja omanduses olev rentimiseks mõeldud vara, seadmed, tööriistad jm.
2.2. Lepingu objekti ehk renditava vara väärtus on analoogse uue vara soetamise jaehind.

III. LEPINGU TÄHTAEG
3.1. Lepingu tähtaeg algab alates lepingu sõlmimise päevast kuni vara tagastamiseni ning lepingujärgse arve või arvete täieliku tasumiseni.

IV. POOLTE KOHUSTUSED
4.1. Rendileandja kohustub:
4.1.1. lepingu objektiks olevad varad rentnikule üle andma lepingu sõlmimise päeval või lepingu kehtivuse jooksul,
4.1.2. selgitama vara kasutamise eeskirju,juhendeid ja ohutusnõudeid.
4.1.3. tõendama rentnikule, et rendile antavad varad on tehniliselt korras ja töötavad.
4.2. Rentnik kohustub:
4.2.1. kasutama rendile võetud vara heaperemehelikult ja vastavuses vara kasutamise otstarbega ning jälgima tuleohutuse ja ohutustehnika nõudeid.
4.2.2. hoidma renditud vara korras, tegema jooksvat hooldust, remonti oma vahendite arvelt ja vastavalt käesoleva lepingu tingimustele.
4.2.3. võimaldama rendiandjal kontrollida rendile antud vara kasutamist.
4.2.4. tagastama lepingu lõpetamisel vara rendiandjale samas seisundis, milles ta selle sai, arvestades normaalset kulumist. Määrdunud ja puhastamata tööriista tagastamisel on rendileandjal õigus nõuda rentnikult puhastustasu.
4.2.5. hüvitama rendileandjale rentniku käsutuses, vastavalt käesoleva lepingu p. 2.2. rikutud või hävinud vara.
4.2.6. tasuma rendileandjale renti vastavalt hinnakirjale sularahas või kaardiga kohapeal. Kokkuleppel firmad kellel on koostööleping võivad tasuda ka ülekandega vastavalt esitatud arvetele, mis saadetakse lepingus näidatud aadressile või e-kirja aadressile.Maksetähtaeg firmadega lepitakse kokku rendilepingu sõlmimisel.
4.2.7. Arvete tasumise tähtaegadest mitte kinnipidamisel tasub rentnik leppetrahvi 1% tasumata summast päevas.
4.2.8. mitte andma renditud vara allrendile.

V. POOLTE ÕIGUSED
5.1. Rendileandjal on õigus:
5.1.1. kontrollida rendile antud vara sihipärast kasutamist, selle säilimist või hooldamist ning teha rentnikule rikkumiste kõrvaldamiseks kohustuslikke ettekirjutisi.
5.1.2. rendileandjal on õigus koheselt tagasi võtta välja renditud tööriistad, tellingud või muud mehhanismid, kui rentnik ei ole õigeaegselt tasunud rendi vahearved või kui rentnik oma tegevusega silmnähtavalt kahjustab renditavat vara.
5.1.3 Rendileandjal on õigus nõuda rentnikult renditava vara eest enne selle üleandmist tagatisraha, mis kuulub tagastamisele pärast vara tagastamist ja vastuvõtmist rendileandja poolt. Rendileandja omab õigust tasaarvestuse koras jätta tagatisraha enesele ulatuses, millega on kaetud kõik rentniku poolsed rahalised kohustused rendileandja ees.
5.2. Rentnikul on õigus:
5.2.1. teha rendileandja kirjalikul loal muudatusi renditud vara koosseisus ja väärtuses.
5.2.2. nõuda rendileandjaga eelnevalt kooskõlastatud renditud varadele tehtud paranduste hüvitamist pärast lepingu lõppemist. Rendileandja loata seadmete remontimine rentniku poolt on keelatud !

VI. POOLTE VASTUTUS
6.1. pooled kannavad täielikku varalist vastutust käesoleva lepingu tingimuste täitmata jätmise või mittekohase täitmisega teisele lepingupoolele tekitatud kahju eest selle kahju ulatuses.
6.2. Rentnik kontrollib rendileandja juhendamisel vara korrasolekut ja ohutust rendipunktis kohapeal ja hindab oma võimet seda transportida ja kasutada.
6.3. Koos seadmete ja tööriistade väljastamisega väljastatakse ka tööriistade ja mehhanismide kasutamise ja töökaitse juhend ning viiakse läbi konkreetse seadme kasutamise instruktaaž. Antud juhendite kaotamisest või mittetutvumisest tulenevate probleemide ja õnnetuste eest rendileandja ei vastuta.

VII. FORCE MAJEURE
7.1. lepingu mittetäitmist põhjusel, mida on tekitatud force majeure, loetakse vabandavaks tingimusel, et pooled rakendavad jõupingutusi sellise olukorra vältimiseks ning tingimusel, et võetakse tarvitusele meetmed selle lepingu täitmiseks.
7.2. Force majeure all mõeldakse mistahes ettenägematut sündmust, mille üle osapooltel kontroll puudub, s.h. tulekahju, loodusõnnetused, sõda.
7.2.1. see säte ei vabasta rentnikku vastutusest tormi poolt ümberlükatud vara (tellingute) poolt tekitatud kahjust kui pole kinni peetud paigaldusjuhendis ettenähtud seinakinnituste ja kattekilede/võrkude paigaldamise juhistest.

VIII LEPINGU MUUTUMINE JA LÕPETAMINE
8.1. Käesoleva lepingu pooli võib muuta üksnes poolte kirjaliku kokkuleppe alusel.
8.2. Käesoleva lepingu lõpetamine toimub poolte kirjaliku kokkuleppe alusel.
8.3. Rendileandjal on õigus käesolev leping lõpetada teatada sellest rentnikule 3 ( kolm) päeva ette, kui rentnik:
8.3.1. kasutab vara vastuolus lepinguga või vara otstarbega.
8.3.2. tahtlikult või ettevaatamatult halvendab vara seisundit.
8.3.3. ei ole 10 (kümme) päeva jooksul tasumise tähtaja möödumise päevast arvates tasunud rendiarveid.
8.4. rentnikul on õigus nõuda lepingu lõpetamist, kui:
8.4.1. renditud vara osutub kasutuskõlbmatuks asjaolude tõttu, mille eest rentnik ei vastuta.
Käesolev leping on koostatud kahes eksemplaris, millestest mõlemad osapooled omavad võrdset juriidilist jõudu ja milledest üks on rendileandjal, teine rentnikul.

IX KLIENDI ANDMETE TÖÖTLEMINE

Käesolevad sätted võimaldavad klientide andmete töötlemist AS-i Krediidiinfo poolt isikuandmete kaitse seaduse § 12 sätestatud õiguslikel alustel. Klient nõustub tema poolt avaldatud järgmiste isikuandmete: kliendi isikukood, maksehäire tekkimise ja lõppemise kuupäev ning summa, edastamisega AS-ile Krediidiinfo ning lubab loetletud andmete töötlemist krediidiotsuste langetamise eesmärgil AS-i Krediidiinfo hallatavas maksehäirete registris. AS-ile Krediidiinfo Kliendi andmete edastamise õigus tekib, kui Kliendil on täitmata käesolevast lepingust tulenev rahaline kohustus.Kliendi andmete AS-i Krediidiinfo poolt töötlemise tingimustest edastamise alustest ja ulatusest saate lähemat teavet veebilehelt www.krediidiinfo.ee. Klient saab tema kohta AS-i Krediidiinfo poolt töödeldavate isikuandmetega tutvuda veebilehel www.krediidiinfo.ee. Kliendil on õigus nõuda oma isikuandmete muutmist, täpsustamist ja nende töötlemise lõpetamist vastavalt isikuandmete kaitse seadusele pärast võlgnevuse likvideerimist.